Verklaring doorstroom goederen vanuit Stichting Voedselbanken Nederland

Wij zijn heel erg blij met de leveringen die door bedrijven aan de voedselbankorganisatie worden gedaan. Door die leveringen kunnen we wekelijks een nog meer verantwoord pakket aan levensmiddelen aanbieden aan onze klanten: brood, zuivel, vlees en groenten met ook diverse andere zaken.

Graag willen wij richting onze leveranciers en andere belanghebbende het volgende verklaren: Van onze kant zullen wij ervoor zorg dragen dat de door de bedrijven geleverde goederen op een verantwoorde wijze worden opgeslagen en gedistribueerd. Ter bevestiging daarvan de navolgende verklaring:

Overwegende dat:

  • de acht regionale voedselbanken in Nederland zich via een aansluitovereenkomst, gesloten met Stichting Voedselbanken Nederland en het daarbij behorende reglement verplicht hebben om zich te houden aan de volgende afspraken;
  • de aangesloten lokale voedselbanken zich via een aansluitovereenkomst, gesloten met
    de desbetreffende regionale voedselbank en het hiervoor genoemde reglement verplicht hebben om zich te houden aan de volgende afspraken;

Verklaart Stichting Voedselbanken Nederland bij deze: 

  • geen levensmiddelen, welke zij heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan;
  • ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis aan derden te leveren die aan de door de Stichting Voedselbanken Nederland opgestelde criteria voldoen via de voedselbanken die (direct of indirect) aangesloten zijn bij Stichting Voedselbanken Nederland;
  • zich te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden) van Stichting Voedselbanken Nederland;
  • zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van de leverende bedrijven en/of instanties al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
  • de richtlijnen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (waaronder het gesloten houden van de koelketen) in acht te nemen;
  • te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal terecht komen.

Stichting Voedselbanken Nederland,
Tom Hillemans (vice-voorzitter)